Þðèäè÷åñêèå óñëóãè â ßðîñëàâëå
 

ßðîñëàâñêèé ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä:

òåëåôîí: (4852) 72-87-93
àäðåñ: ã. ßðîñëàâëü, óë. Íåêðàñîâà ä. 5
e-mail: yarvoensyd@mail.ru
îôèöèàëüíûé ñàéò: www.yargvs.jrs.sudrf.ru

ßðîñëàâñêèé ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä íà êàðòå ãîðîäà:

 

Æä¸ì âàøèõ çâîíêîâ

òåë.:              +7 (4852) 74-72-72
òåë.ôàêñ:     +7 (4852) 74-71-71

Ìû â Èíòåðíåòå:

íàø ñàéò:    www.vipravi.com
e-mail:         vipravi@vipravi.com

Íàø àäðåñ:

ã. ßðîñëàâëü
ïð-ò Ëåíèíà, ä. 18/50